Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn: BVBA KUBIAK (handelend onder de naam: CHANGES Inspired by Glenn), met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 100 en ondernemingsnummer 0877.179.017.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: news@changesibg.com

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
  2. Dienst: de diensten die wij leveren BVBA KUBIAK ofwel CHANGES Inspired by Glenn
  3. Product: de online producten die wij leveren via de webshop
  4. Klant:De consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
  5. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
  6. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van het maken van de afspraak.
  7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
  8. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
  9. Website:https://changesbyjeanine.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online curssussen, workshops, producten en diensten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via onze website, via e-mail, sociale media of face to face in het salon zelf. De prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. je afspraak boekt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

Diensten of producten die via onze website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald.

Artikel 4 – Afspraken

4.1. Jij, als Klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij, als Klant, deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan jou doorrekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling. Bij een no show zonder verwittiging, is dit 100% van de afgesproken behandeling. Jij, als Klant, mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

4.2. Indien jij, als Klant, meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd op jouw afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4.3. Indien jij, als Klant, meer dan een kwartier later op de afspraak aankomt, mogen wij de behandeling annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aanrekenen.

4.4. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan jou, als Klant, melden.

4.5. Voorgaande leden zijn niet van toepassing indien jij, als Klant, of wij, als Dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.

Artikel 5 – vergoeding

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen behandeling of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website en in het salon zelf en zijn steeds inclusief BTW.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Jij, als Klant, betaalt jouw behandeling ofwel via de website bij het maken van je afspraak ofwel direct na afloop van jouw behandeling in het salon.

5.2.2. Als de betaling, per uitzondering, niet is gebeurd, of als het gaat om een no-show die nog niet betaald werd via onze website, dient de betaling te geschieden binnen acht dagen na de behandeling op het door ons aangegeven bankrekeningnummer.

5.2.3. Na de termijn van acht dagen ben jij, als Klant, zonder ingebrekestelling, de wettelijke rente, vermeerderd met 2% rente aan ons verschuldigd.

5.2.4. Indien er 30 dagen na de behandeling nog steeds niet betaald is, zijn wij gerechtigd een incassobureau aan te stellen op jouw kosten, als Klant.

5.2.5. In afwachting van betaling van een behandeling of van een no-show kunnen er geen nieuwe afspraken ingepland worden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid 

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst.  Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

Changes sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar klanten voor opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, blijft ook beperkt tot dat gene wat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door jou, als Klant, verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en dit niet-limitatief met betrekking tot lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

Jij, als Klant, bent aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van ons, als Dienstverlener.

 

 

Artikel 7 –   Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument online een afspraak inboeken en betalen of online een product of dienst aankopen.

Je hebt, als voornoemde Klant, het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst of aankoop van aangekochte producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht je te vragen naar de reden van herroeping, maar je bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, de overeenkomst bent aangegaan.

7.2. Uitzonderingen: 

7.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst indien tot de uitvoering werd overgegaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de handelaar de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Jij verliest, als Klant, dus jouw herroepingsrecht na uitvoering van de behandeling.

7.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor verzegelde goederen die na opening van het zegel omwille van de gezondheid en de hygiëne (bijvoorbeeld shampoo, conditioner, gel,…) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht

8.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet je, als Klant, jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2. Indien je, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou ontvangen betalingen aan jou terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen.

8.3. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop je jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener. Jij, als klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

8.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als  Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

8.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

8.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Levering

9.1. Voor aankoop van fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat jij, als Klant, hebt opgegeven. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

9.2. Wij, als Dienstverlener, verzenden de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

9.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvang jij, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 60 kalenderdagen heb jij, als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

9.4. Wij, als Dienstverlener, leveren enkel binnen België/Nederland.

Artikel 10 – Behoorlijk gedrag

10.1. Jij, als Klant, behoort zich in het salon te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen.
10.2. Indien jij, als Klant, na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij, als Dienstverlener, het recht jou de toegang tot het salon te weigeren zonder verdere opgave van redenen.
10.3. Bij ons, als Dienstverlener, wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de code van kappers.

Er wordt van jou, als Klant, verwacht dat jij je houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

 

 

Artikel 11 – Klachten

11.1. Indien jij, als Klant, een klacht hebt over de behandeling, moet je de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk melden aan ons, als Dienstverlener.

11.2. Wij, als Dienstverlener, moeten de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

11.3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zullen wij de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor jou, als Klant, aantoonbaar zinloos is geworden. Nadat je dit aan ons hebt meegedeeld, zullen wij overgaan tot terugbetaling van de behandeling of een deel van de behandeling.

12.4. Indien wij, als Dienstverlener, en  jij, als Klant, niet tot overeenstemming kunnen komen, kan je, als Klant, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht 

13.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, en overige inhoud op onze website eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

13.2. Het is uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

14.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar je je, als Klant, akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met onze privacy policy dietoegankelijk is op onze website.

14.2. Door het maken van een afspraak, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij voor het opmaken van bepaalde documenten jouw persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.

14.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichtten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. Jouw contactgegevens kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou naar behoren uit te voeren.

 

 

Artikel 15 – Geheimhouding 

15.1. Wij, als Dienstverlener, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die jij, als Klant, hebt meegedeeld tijdens de behandeling.

15.2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou, als Klant, is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak wij, als Dienstverlener, verplicht worden de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 16 – Algemeen 

16.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

16.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

16.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van de overeenkomst en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van Antwerpen.